Regulamin

 1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Właścicielem witryny internetowej abitoo-extra.com oraz hurtowni odzieży outletowej Abitoo-Extra, jest firma:

Abitoo Sp.z o.o.

Spółdzielców 20

62-500 Konin

Polska


Nip: PL7272792527
Regon: 
101786011

Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnościach Gospodarczych. Wpisana 2014 roku do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: PL7272792527, REGON: 101786011

KONTAKT:

tel. +48 664 485 009
e-mail: office@abitoo-extra.com.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz współpracy z hurtownią odzieży outlet Abitoo-Extra, składania zamówień na towary, dostarczania zamówionych towarów kupującemu, uiszczania przez kupującego zapłaty za towary, uprawnienia kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 • Hurtownia odzieży outletowej Abitoo-Extra prowadzi sprzedaż odzieży outletowej bezpośrednio w siedzibie, telefonicznie, mailowo, poprzez komunikatory mobilne bądź poprzez formularze na stronie internetowej www.abitoo-extra.com

 • Sprzedaż jest realizowana na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem

 • Definicje:

  • Sprzedający – firma Abitoo Sp.z o.o. Spółdzielców 20, 62-500 Konin Nip: PL7272792527,Regon: 101786011

  • Kupujący – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, bądź osoba indywidualna, która zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bądź zamierzą ów umowę zawrzeć zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie

  • Towar – produkty stanowiące ofertę i prezentowane przez Sprzedawcę

  • Sprzedaż - umowa sprzedaży hurtowej towarów oferowanych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

  • Administrator – włąsciciel witryny internetowej stock-polska.com będący jednocześnie Sprzedawcą

 1. ZASADY KORZYSTANIA

 • Rejestracja konta w serwisie odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich danych w formularzu rejestracyjnym. Każdy formularz podlega weryfikacji przez administratora serwisu i może zostać zaakceptowany, o czym rejestrujący konto zostanie poinformowany, bądź odrzucony bez podania przyczyny. Czas weryfikacji konta jest kwestią indywidualną i może wynosić od kilku godzin do kilkunastu dni

 • Logowanie do serwisu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta kupującego

 • Użytkownik, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności serwisu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sprzedawcy

 • Posiadanie konta w serwisie abitoo-extra.com nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i jego późniejszej realizacji. Warunkiem koniecznym jest znajomość regulaminu i jego pełna akceptacja przez Kupującego przed złożeniem i realizacją zamówienia

 • Przez złożeniem zamówienia Kupując zobligowany jest do odesłania podpisanego oświadczenia o zaznajomieniu się i akceptacji regulaminu drogą mailową bądź telefoniczną w formie zdjęcia / wiadomości graficznej

 • Hurtownia uprawniona jest do zablokowania konta Kupującego, jeżeli jego działanie w ramach serwisu www.stock-polska.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. O zamiarze zablokowania konta przez administratora, Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w serwisie abitoo-extra.com. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Kupującym o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym

 • Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w serwisie abitoo-extra.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w serwisie stock-polska.com jest kupujący, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości kupującego

 • Administrator serwisu abitoo-extra.com nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane w serwisie abitoo-extra.com

 1. INFORMACJE O TOWARACH

 • Wszystkie ceny podane w stronie www.stock-polska.com oraz otrzymane drogą mailową, telefoniczną, za pośrednictwem komunikatorów mobilnych są wartościami netto i nie zawierają podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

 • Towar outletowy oferowany i prezentowany przez Sprzedawcę jest towarem specyficznym, którego nie da się dokładnie określić co do dokładnej zawartości, dlatego wszystkie opisy towarów nie mogą być traktowane dosłownie i nie mogą być rozumiane jako szczegółowa oferta w myśl rozumienia art..66 Kodeksu Cywilnego

 • Na cały sprzedawany towar Sprzedający nie udziela gwarancji. Towar outletowy z samej definicji jest towarem pozagatunkowym, wycofanym z regularnej sprzedaży, a jego cena (dużo niższa od ceny detalicznej) rekompensuje utratę gwarancji

 • Szczegółowy opis produktów zawarty jest na stronie abitoo-extra.com bądź może zostać przedstawiony drogą mailową, telefoniczną na życzenie Kupującego

 • Produkty podzielone są na kategorie:

  • A grade / Regular / Mix Odzieży Outlet – towary z reguły nowe, bez skaz i defektów w większości z metkami. Łączna zawartość produktów posiadających defekt w kategorii A grade nie przekracza 5% całej zawartości

  • B grade / Tara / Mix Odzieży Outlet 2 gat. – produkty z defektem, skazą. Najczęstszy defektami to brak guzika, zacięty zamek, przybrudzenie, puszczenie na szwie, brak metki, dziura... Mogą również występować inne defekty, skazy. Towary również mogą nosić ślady używania

 • Towar może być oznaczony przez producenta dodatkowymi zabezpieczeniami / alarmami. Sprzedawca nie jest zobowiązany do ich usunięcia, są one przekazywane Kupującemu bezpłatnie

 • Towary mogą pochodzić z bieżącej kolekcji lub kolekcji z lat poprzednich, co oznacza, że są to towary, które nie zostały sprzedane w sezonie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym przed bieżącym rokiem zakupu.

 • Sprzedający nie gwarantuje metek przy wszystkich towarach

 • Sprzedawca nie gwarantuje pełnej gamy modelowej z danego sezonu

 • Sprzedawca nie gwarantuje pełnej gamy rozmiarowej dla danego modelu

 • Towar oferowany jest oryginalny i pochodzi z legalnego źródła

 • Prezentowane zdjęcia / galerie towarów, udostępniane przez Sprzedającego w formie linku do galerii online bądź bezpośrednio galerii zdjęć mają charakter poglądowy i wybiórczy. Nie koniecznie muszą odpowiadać prezentowanej kolekcji i nie można ich traktować dosłownie. Mogą one również różnić się od towarów sprzedawanych bądź stanowić tylko pewien procent ów towarów. Różnice w towarze otrzymanym i prezentowanym w poszczególnych galeriach nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Prezentowane zdjęcia / galerie mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży

 • Sortowanie odzieży i przygotowywanie pakietów jest rejestrowane przez kamery i zapisywane na nośnikach elektronicznych przez określony czas

 • Na wybrane towary Sprzedający może udostępnić kupującemu szczegółową listę pakunkową (jeśli takowa została stworzona dla danego towaru) zawierającą zestawienie procentowe asortymentu z podziałem na kategorie, zgodnie z którym przygotowane zostanie zamówienie dla danego towaru. Kupujący przyjmuje również do wiadomości, iż różnica między poszczególnymi kategoriami może nieco odbiegać od zestawienia procentowego prezentowanego w liście pakunkowej

 • Rozbieżność w liście pakunkowej określającej procentowe zestawienie kategorii w danym towarze, a otrzymanym zamówieniem towarów nie przekraczającym 5% w danej kategorii nie może być podstawą do reklamacji.

 1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny i gotowy do sprzedaży. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)

 • Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru

 • Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest znajomość i akceptacja niniejszego regulaminu

 • Zamówienia na towary można składać osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, mailowo bądź przez komunikatory mobilne

 • Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu zamówienia na fakturze bądź fakturze proforma

 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura VAT. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT

 • Aby zarezerwować towar z gwarancją ze strony Sprzedającego, że towar nie zostanie w ustalonym czasie sprzedany, Kupujący winien zostawić depozyt w wysokości 20% całkowitej kwoty zamówienia. Klient ma 15 dni, aby opłacić pozostała kwotę i odebrać zamówiony towar. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu 15 dni, to towar jest wystawiany na sprzedaż, a depozyt nie podlega zwrotowi.

 • Zamówienie ze strony Kupującego nie rezerwuje towaru. Rezerwacja następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego bądź poprzez płatność gotówki w siedzibie Sprzedającego

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Przez złożenie zamówienia rozumie się zakup przez stronę internetową www.abitoo-extra.com, osobiście w siedzibie firmy jak i złożenie zamówienia przez telefon, email, za pośrednictwem komunikatorów mobilnych

 • Po akceptacji przez Kupującego warunków / określenie szczegółów zamówienia, Sprzedawca wystawi fakturę proforma bądź fakturę stanowiącą jednocześnie formularz zamówienia z wyszczególnieniem pozycji wchodzących w skład zamówienia złożonego przez Kupującego

 • Złożenie zamówienia nie stanowi rezerwacji towaru

 • Rezerwacja towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym

 • Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym

 • Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 1-3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto, chyba że zostało to określone indywidualnie pomiędzy Kupującym i Sprzedającym

 • Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia. Wówczas zwrot środków nastąpi w terminie do 7 dni roboczych zgodnie z kwotą zaksięgowaną na koncie Sprzedającego bądź odebraną przez Sprzedającego w formie gotówki na podstawie dokumentu KP

 • W przypadku wysyłki towaru, kosztami obciążony jest Kupujący zgodnie z ustaleniami oraz zgodnie z ustaloną kwotą zawartą na fakturze bądź fakturze proforma.

 • W przypadku podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, a ewentualne dopłaty za powstałe błędy pozostają w obowiązku Kupującego

 • Odpowiedzialność za przedmiot zamówienia, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą jego wydania przewoźnikowi

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami przewoźnika

 • Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Wszelkie roszczenia należy kierować do przewoźnika

 1. FORMA PŁATNOŚCI

 • Przedpłata na konto bankowe zgodnie z fakturą bądź fakturą proforma

 • Płatność gotówką w siedzibie firmy

 1. ZWROT / WYMIANA TOWARU

 • Na cały sprzedawany towar Sprzedający nie udziela gwarancji. Towar outletowy z samej definicji jest towarem pozagatunkowym, wycofanym z regularnej sprzedaży, a jego cena (dużo niższa od ceny producenta) rekompensuje utratę gwarancji.

 • Sprzedawany towar nie podlega zwrotowi / wymianie, gdyż weryfikacja i ustalenie stanu faktycznego zwracanego towaru jest niemożliwa

  • Zwrot/wymiana towaru jest niemożliwa. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt iż ewentualny zwrot bądź wymiana towaru nie będzie możliwa.
  • Rękojmia na sprzedawane towary jest wyłączona
  1. REKLAMACJA

  • W przypadku otrzymania towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem bądź ilości towaru różnej od zamawianej, Kupujący winien zawiadomić Sprzedającego o wykrytych błędach. Zgłoszenie odpowiedniego żądania, w tym wymiany towaru na zgodny z zamówieniem, obniżenia ceny bądź inna forma naprawienia błędu można dokonać pisemnie na adres Abitoo Sp.z o.o., Spółdzielców 20 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty elektrowniczej na adres office@abitoo-extra.com. Sprzedający ustosunkuje się do zawiadomienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia

  • Ze względu na specyfikę towaru reklamacje dotyczące niewywiązania się z umowy sprzedaży będą rozpatrywane jeżeli zostaną zgłoszone w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Sprzedającego i obowiązuje bezterminowo

  • Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej www.abitoo-extra.com Kupujący zostanie poinformowany o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej oraz poprzez pocztę e-mail. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana regulaminu nie będzie dotyczyła Kupujących, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Kupującego.

  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw jest Sąd w Konine.

  • Klienci dokonujący dalszej odsprzedaży towarów, zwłaszcza konsumentom, obowiązani są do prawidłowego oznaczenia towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. Nr 81, poz. 743).

  • Wszystkie wymieniane informacje pomiędzy Kupującym i Sprzedającym objęte są tajemnicą handlową i nie mogą być rozpowszechniane bez ich zgody

  • Autorzy serwisu dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne

  • Wszystkie nazwy zastrzeżone i znaki towarowe zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów

  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wynikających z nieumyślnych błędów lub opuszczeń w Serwisie

  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania z serwisu lub z powodu pobrania lub otrzymania od Administratora jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, sprawdzenie ich przed użyciem należy do używającego (pobierającego).